Komunitní centrum Archa Poruba 17. listopadu 596/36 708 00 Ostrava-Poruba   Tel: +420 725 977 504 – recepce KC Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById('cloak9428f71019e74216a8612ced993a4157').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy9428f71019e74216a8612ced993a4157 = 'archa.poruba' + '@'; addy9428f71019e74216a8612ced993a4157 = addy9428f71019e74216a8612ced993a4157 + 'aktivsen' + '.' + 'cz'; var addy_text9428f71019e74216a8612ced993a4157 = 'archa.poruba' + '@' + 'aktivsen' + '.' + 'cz';document.getElementById('cloak9428f71019e74216a8612ced993a4157').innerHTML += ''+addy_text9428f71019e74216a8612ced993a4157+'';   Najdete nás na Fecebooku facebook.com/kcarcha   Nabízíme  možnost pronájmu komunitního centra.  Ceník Fotogalerie /**/

Komunitní centrum Archa Poruba Posláním komunitního centra je podporovat a posilovat komunitní život v regionu, v duchu rovných příležitostí, napomáhat všestrannému rozvoji osobnosti místních seniorů, a to po stránce tělesné, duševní i sociální. Hlavním cílem Komunitního centra Archa Poruba je vytváření prostoru pro aktivní sdružování se, pořádání volnočasových, vzdělávacích a osvětových aktivit. Vytváření prostoru pro sdílení, dobrovolnické programy, sousedkou výpomoc a jiné aktivy směřující ke zlepšení života v regionu. Klíčovými aktivitami jsou komunitní práce, vzdělávání a aktivizace seniorů, mezigenerační aktivity. Komunitní centrum Archa Poruba se nachází na adrese: 17.listopadu 596/36, 708 00 Ostrava - Poruba, Tel.: 725 977 504 Na programu se mohou podílet nejen členové klubu ale i široká veřejnost svými podněty pro aktivity a to na webu www.kcarcha.cz nebo na Facebooku Komunitní centrum Archa je otevřeno dle programu Aktuální časy jednotlivých aktivit  najdete vždy v měsíčním programu. V centru se nachází velký společenský a menší přednáškový sál, počítačová učebna, knihovna, poradenská místnost, kuchyňka a šatny. K dispozici je recepce s drobným občerstvením, stolní hry, šachy, rotoped, mini ping pong, šipky. Senioři se mohou těšit na program každý všední den. Senioři se mohou těšit na program každý všední den. Jednotlivé místnosti si lze po dohodě s vedoucí komunitního centra pronajmout. Ceník. Fotogalerie prostor Senioři se mohou těšit na pestrý program každý všední den. Aktivity konané v centru jsou pro členy bezplatné, u těch hrazených je cena nastavena tak, aby byla přijatelná.   Pravidelné aktivity pro seniory konané v Komunitním centrum Archa Poruba: Vzdělání - Přednášky – zdravotní přednášky a přednášky se sociálním zaměřením, cestovatelské besedy, workshopy, společenské odpoledne – filmové odpoledne, Senior gymnázium, kurzy PC a úpravy fotografií, kurzy AJ. Aktivizační činnosti - trénování paměti, tvořivá dílna, zdravotní cvičení s lektorem, dobrovolnictví - Poděkuj horám, účast na aktivitách směřujících k propojení a zlepšení života seniorů, spolupráce s MO Poruba na akcích pořádaných městem, např. Zažít Ostravu jinak. Volnočasové aktivity - výlety a zájezdy, účast na aktivitách směřujících aktivnímu životu seniorů, zájezdy a výlety s ostatními seniorskými organizacemi, Seniorských sportovní klub Archa – výlety, procházky, chůze NordicWalking. Centrum také spolupracuje s některými neziskovými organizacemi, jako je například humanitární organizace ADRA nebo mobilní hospic Strom života, a také s místními spolky jako je Svaz důchodců Ostrava, spolek Seniors, SenSen, Nadace manželů Klausových, Senior bez nehod, NF Lepší Senior, Český Telekomunikační úřad, MP Poruba. Naše aktivity - vzdělávací přednášky se zaměřením na různá témata – zdravotní, sociální, cestovatelské, historické apod. Kurzy PC a chytré telefony, senior gymnázium – literatura, ekonomika a zdravověda, internetová kavárna Komunitní centrum Archa Poruba provozuje Spolek AktivSen, se sídlem: 17 listopadu 596/36, Ostrava Poruba, IČ: 06919880.

    PROVOZNÍ ŘÁD KOMUNITNÍHO CENTRA ARCHA Článek 1Úvodní ustanovení Tento provozní řád upravuje zásady fungování komunitního centra ARCHA (dále jen „Centrum“), které provozuje spolek Komunitní centrum Archa, pobočný spolek Spolku Portavita (dále jen „Spolek“). Článek 2 Základní pravidla soužití v Centru 2.1. Návštěvníci Centra i jeho pracovníci se mezi sebou navzájem respektují, dodržují pravidla slušného chování. 2.2. Návštěvníci Centra a jeho pracovníci se chovají tak, aby neohrozili své zdraví, ani zdraví nikoho jiného. 2.3. Prostory Centra jsou vyhrazeny cílové skupině (Senioři v oblasti Ostravy – Poruby). Využití jednotlivých prostor určuje aktuální provozní doba, jež stanovuje přesný čas pro jednotlivé aktivity. 2.4. Ve všech prostorách, které jsou součástí Centra, je zakázáno kouření, pití alkoholu a užívání jiných omamných látek. 2.5. Návštěvníkům Centra se nedoporučuje brát si s sebou do Centra cenné věci nebo větší obnos peněz. Z administrativních důvodů se stanovuje, že v prostorech Centra není místo určené k odkládání věcí ani místo, kam se takové věci obvykle ukládají. Centrum nezodpovídá za ztrátu nebo odcizení odložených věcí. Vzniklá škoda nebude poškozeným návštěvníkům nahrazena.2.6. Návštěvníci Centra jsou povinni udržovat pořádek v prostorech Centra i jeho okolí. Z Centra není dovoleno vynášet vybavení ani jiné zařízení bez souhlasu pracovníka Centra. Klienti mají povinnost jednat tak, aby svým chováním nepoškozovali majetek Centra. Pokud dojde k poškození majetku z důvodu nedbalosti či záměrného poškození, odpovídají návštěvníci za způsobenou škodu a jsou povinni ji uhradit. 2.7. Veškeré vybavení Centra je možno používat pouze k účelu, ke kterému je určeno, a pouze se souhlasem organizačního pracovníka nebo vedoucího aktivity. 2.8. Prostory Centra v době mimo konání akcí mohou využívat pouze registrovaní členové Klubu přátel Centra. Podrobnosti členství stanovují stanovy Klubu přátel Centra. 2.9. Organizační pracovník nebo vedoucí aktivity seznámí návštěvníka s chodem Centra, provozním řádem a nabídkou jednotlivých aktivit. Článek 3Řízení aktivit 3.1. Návštěvník je při účasti na aktivitě povinen uhradit cenu, která je určena v ceníku, který je zveřejněn v prostorách Centra a na webových stránkách, a to buď přímo vedoucímu aktivity, nebo určenému pracovníkovi Centra. Pro členy Klubu přátel Centra platí ceny zvýhodněné, viz. ceník v programu aktivit. 3.2. Aktivity jsou realizovány bez občerstvení.3.3. V případě, že návštěvník požaduje občerstvení při dané aktivitě, bude cena dané aktivity zvýšena o cenu občerstvení, viz. aktuální nabídka nápojů dle ceníku. Pro členy Klubu přátel Centra jsou platné ceny zvýhodněné.3.4. Členové Klubu přátel Centra mohou využít vouchery na občerstvení i mimo pořádání aktivit v Centru (viz. Zlaté členství v Klubu přátel Centra).3.5. Vedoucí aktivit podepíše prohlášení o spolupráci, které dostane od určeného pracovníka v Centru. Článek 4 Provozní doba 4.1. Provozní doba Centra je dobou, kdy mohou návštěvníci Centrum využívat. Aktuální provozní doba je zpřístupněna na webových stránkách www.kcarcha.cz a na vstupních dveřích Centra.4.2. Provozní doba Centra je vyplněna pravidelnými klubovými aktivitami (kurzy angličtiny, PC…) a mimořádnými, jednorázovými akcemi (např. přednášky). 4.3. Možnost využití Centra mimo pracovní dobu4.4. Klíče od Centra mají k dispozici pouze pracovníci a jsou uloženy:• u organizačního pracovníka • u vedoucích jednotlivých aktivit4.5. Při odchodu z prostoru Centra je pracovník povinen překontrolovat uzavření oken a vchodů, uzavření vodovodních kohoutků a vypnutí všech elektrospotřebičů. Poté pracovník Centrum řádně uzamkne a zapne alarm. Článek 5 Vyřizování podnětů a stížností 5.1. Každý návštěvník má právo podat podnět, připomínku nebo stížnost k provozu Centra, chování zaměstnanců Centra a dalších činností Centra. 5.2. Běžné provozní záležitosti návštěvníci řeší přímo s organizačním pracovníkem Centra nebo vedoucím aktivit za provozu. 5.3. Návštěvník může zaslat podnět, připomínku nebo stížnost písemně, e-mailem nebo sdělit osobně či telefonicky pracovníkovi Centra odpovědnému za vedení projektu či na adrese Centra: ul. 17 listopadu 596/36, 708 00 Ostrava-Poruba.5.4. Kontaktní informace:Komunitní centrum Archaul. 17 listopadu 596/36, 708 00 Ostrava-Porubatel: 725 977 504email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById('cloak2ec1eab43b9b5aeafbd354f111690139').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy2ec1eab43b9b5aeafbd354f111690139 = 'info' + '@'; addy2ec1eab43b9b5aeafbd354f111690139 = addy2ec1eab43b9b5aeafbd354f111690139 + 'kcarcha' + '.' + 'cz'; var addy_text2ec1eab43b9b5aeafbd354f111690139 = 'info' + '@' + 'kcarcha' + '.' + 'cz';document.getElementById('cloak2ec1eab43b9b5aeafbd354f111690139').innerHTML += ''+addy_text2ec1eab43b9b5aeafbd354f111690139+''; www.kcarcha.cz Článek 6 Mimořádné události   6.1. V Centru mohou nastat mimořádné události, které mohou ohrozit zdraví či život osob nebo poškodit majetek. Jsou to zejména – požár, únik plynu, únik vody, zloděj v Centru, napadení návštěvníka, aj. 6.2. Návštěvníci se za žádných okolností nesnaží tyto mimořádné události řešit. Jejich povinností je neprodleně po zpozorování této události informovat organizačního pracovníka Centra nebo vedoucího aktivity, příp. složky integrovaného záchranného systému, odejít mimo Centrum do bezpečí a dále dbát pokynů složek IZS nebo pracovníků Centra. 6.3. Důležitá telefonní čísla: • integrovaný záchranný systém 112 • rychlá záchranná služba 155 • hasiči 150 • policie 158 6.4. O mimořádných událostech se sepíše zápis, který je odevzdán statutárnímu zástupci Centra. Článek 7 Porušování provozního řádu 7.1. Návštěvníci, kteří porušují tento provozní řád, mohou být v daný den z Centra vykázáni, případně jim může být zamezen vstup do Centra. 7.2. Tato situace může nastat v případě, že: • návštěvník se projevuje agresivně vůči ostatním návštěvníkům a pracovníkům Centra (verbálně nebo fyzicky je napadá) • návštěvník je pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek • návštěvník uráží, ponižuje ostatní návštěvníky a pracovníky Centra • návštěvník nedodržuje hygienické normy a případně obtěžuje ostatní návštěvníky a pracovníky Centra7.3. V případě, že návštěvník poruší pravidla stanovená v tomto řádu, organizační pracovník Centra ho upozorní na nevhodné chování a vyzve jej, aby svého jednání zanechal, případně aby v daný den Centrum opustil. 7.4. Pokud návštěvník neuposlechne výzvy organizačního pracovníka Centra, tento podá oznámení Městské policii, která návštěvníka vykáže. 7.5. O celé situaci musí být vždy informován příslušný pracovník Centra odpovědný za vedení projektu. Článek 8 Závěrečná ustanovení 8.1. Všichni návštěvníci jsou povinni se s tímto provozním řádem seznámit. 8.2. Neznalost provozního řádu neomlouvá návštěvníkovo chování a jednání.8.3. S aktualizací tohoto provozního řádu je každý návštěvník seznámen při jednotlivých aktivitách, kterých se účastní. Aktuální provozní řád je k dispozici na webových stránkách www.kcarcha.cz a na vstupních dveřích Centra. 8.4. Provozní řád Centra vstupuje v platnost 1. 10. 2015. 8.5. Spolek si vyhrazuje právo tento provozní řád Centra kdykoliv změnit dle potřeb Centra.   STATUT KLUBU PŘÁTEL KOMUNITNÍHO CENTRA ARCHA   • Komunitní centrum Archa, pobočný spolek Spolku Portavita (dále jen „Spolek“) tímto zřizuje Klub. • Spolek provozuje komunitní centrum Archa na adrese 17. listopadu 596/36, 708 00 Ostrava- Poruba (dále jen „Centrum“). • Klub je sdružením fyzických osob, které mají zájem využívat aktivit pořádaných Spolkem v Centru a chtějí se Spolkem spolupracovat a podílet se na tvorbě, přípravě a realizaci jednotlivých aktivit. Klub není právnickou osobou, a nemá právní osobnost. • Cílem Klubu je konkrétně podpora:    o Volnočasové aktivity pro cílové skupiny     o Aktivizační práce pro cílové skupiny    o Rozvojové aktivity pro cílové skupiny    o Pořádání společenských akcí pro cílové skupiny    o Poradenství    o Vzdělávací akce pro cílové skupiny pro tyto cílové skupiny:           o Senioři v oblasti Ostravy – Poruby • Členem Klubu se může stát pouze osoba starší 55 let, popř. starobní nebo invalidní důchodce. Zájemce o členství v Klubu může požádat o členství v Klubu osobně na adrese Centra ulici 17. listopadu 596/36, 708 00 Ostrava-Poruba, telefonicky na čísle 725 977 504 nebo e-mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById('cloak90bc16bebe3675a34e8c051948eb3c66').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy90bc16bebe3675a34e8c051948eb3c66 = 'info' + '@'; addy90bc16bebe3675a34e8c051948eb3c66 = addy90bc16bebe3675a34e8c051948eb3c66 + 'kcarcha' + '.' + 'cz'; var addy_text90bc16bebe3675a34e8c051948eb3c66 = 'info' + '@' + 'kcarcha' + '.' + 'cz';document.getElementById('cloak90bc16bebe3675a34e8c051948eb3c66').innerHTML += ''+addy_text90bc16bebe3675a34e8c051948eb3c66+''; . Zájemce o členství v Klubu vyplní a podepíše přihlášku do Klubu (příloha č. 1 tohoto statutu). Ta obsahuje jméno a příjmení, adresu, datum narození a kontaktní údaje. Přihláška se označí datem vyplnění a podpisy pracovníka Centra a zájemce o členství v Klubu. Společně s přihláškou vyplní uchazeč o členství v Klubu i souhlas se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje členů Klubu mohou být použity výhradně k účelům spojeným s činností Centra a Klubu. • Člen Klubu je povinen šířit dobré jméno Klubu a Centra a chovat se tak, aby nedocházelo k poškození dobrého jména Klubu a Centra. Standardní členství  Standardní členství v Klubu je zpoplatněno poplatkem 20,- Kč/měsíc nebo 100,- Kč/rok. Poplatek se hradí formou daru Spolku a Spolek jej použije výhradně k činnosti Centra. Členové Klubu mohou navštěvovat Centrum kdykoliv v jeho otevíracích hodinách. Členové Klubu mohou využívat zvýhodněných cen jednotlivých aktivit pořádaných Centrem, viz. ceník v programu. V případě zájmu člena Klubu Centra o pronájem prostor Centra (např. sál apod.) k soukromým účelům, si lze tento prostor pronajmout za předem stanovených podmínek Centra, se kterými ho seznámí odpovědný pracovník Centra. Zlaté členství Zlaté členství v Klubu je dvojí – „Klasik“ a „Plus“. Zlaté členství „Klasik“ je zpoplatněno poplatkem 50,-Kč /měsíc nebo 600,- Kč/rok. Poplatek se hradí formou daru Spolku a Spolek jej použije výhradně k činnosti Centra. Členové Klubu mohou navštěvovat Centrum kdykoliv v jeho otevíracích hodinách. Členové mohou využívat zvýhodněných cen jednotlivých aktivit pořádaných Centrem, viz. ceník v programu. Zlatý člen Klubu v režimu „Klasik“ má nárok na 3 ks občerstvení za zvýhodněnou cenu i mimo realizované aktivity, viz. aktuální nabídka dle ceníku vyvěšeného v prostorách Centra. V případě zájmu člena Klubu Centra o pronájem prostor Centra (např. sál apod.) k soukromým účelům, si lze tento prostor pronajmout za předem stanovených podmínek Centra, se kterými ho seznámí odpovědný pracovník.Zlaté členství „Plus“ je zpoplatněno poplatkem 100,- Kč/měsíc nebo 1.200,- Kč/rok. Poplatek se hradí formou daru Spolku a Spolek jej použije výhradně k činnosti Centra. Členové Klubu mohou navštěvovat Centrum kdykoliv v jeho otevíracích hodinách. Členové mohou využívat zvýhodněných cen jednotlivých aktivit pořádaných Centrem, viz. ceník v programu. Zlatý člen Klubu v režimu „Plus“ má nárok na 6 ks občerstvení za zvýhodněnou cenu i mimo realizované aktivity, viz. aktuální nabídka dle ceníku vyvěšeného v prostorách Centra. V případě zájmu člena Klubu Centra o pronájem prostor Centra (např. sál apod.) k soukromým účelům, si lze tento prostor pronajmout za předem stanovených podmínek Centra, se kterými ho seznámí odpovědný pracovník. Členství v Klubu Členství v Klubu zaniká na základě: • vystoupení člena z Klubu • vyloučení člena z Klubu z důvodu opakovaného porušování povinností člena Klubu popř. provozního řádu Centra ze strany člena Klubu (např. nezaplacení členského poplatku, porušování provozního řádu Centra). O vyloučení člena Klubu rozhoduje Spolek. Vyloučený člen má nárok na vrácení poměrné části poplatku • zrušení Centra Hospodaření Klubu Platba za členství v Klubu bude realizována jako darování dané částky Spolku. Tyto finanční prostředky budou použity výlučně na úhradu provozních nákladů Centra a realizaci aktivit pořádaných v Centru. Změna statutu Klubu Spolek si vyhrazuje právo tento statut Klubu kdykoliv změnit dle potřeb Centra. Přihlášku do Klubu naleznete v sekci přihláška.    
Archív novinek


Komunitní centrum Archa slouží seniorům z Poruby, kteří nechtějí být jen doma, chtějí se učit novým věcem a setkávat se s přáteli. Podmínkou pro vstup do centra a využívání jeho prostor je členství v tzv. "Klubu přátel Archa". Tímto opatřením docílíme, že do centra budou docházet lidé, o nichž budeme mít přehled a zamezíme riziku krádeží. Členem se stáváte tehdy, když vypíšete jednoduchou přihlášku, která je ke stažení na našem webu v sekci přihláška, nebo ji obdržíte na recepci. Členové platí roční poplatek 100 Kč, ze kterého se následně platí např. sanitární prostředky.